دکتر ابوالحسن حسینی

مدیر عامل

مهندس امیرحامد احمدزاده نیاک

عضو هیئت مدیره | مدیر اداری و مسئول فنی

حسین حسین زاده

عضو هیئت مدیره | مدیر مالی

دکتر جمال قاسمی

عضو هیئت مدیره | مسئول واحد مشاوران

مهندس روزبه افضلی

رئیس هیئت مدیره